Regulamin

REGULAMIN SERWISÓW INTERNETOWYCH
Pro Pharma

Postanowienia ogólne
§1

1. Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług dostępnych na stronach internetowych firmy Pro Pharma pod adresem internetowym szymotka.pl oraz wszystkimi subdomenami funkcjonującymi w zakresie w/w domeny zwanych dalej serwisami Pro Pharma oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§2

Użytkownikiem serwisów Pro Pharma może być osoba fizyczna, jednakże korzystanie z niektórych obszarów serwisów Pro Pharma jest dostępne wyłącznie dla osób posiadających hasło dostępu nadawane przez administratora, czyli firmę Pro Pharma.

§3

1. Ofertę programową serwisów Pro Pharma opracowuje i rozpowszechnia firma Pro Pharma, Jarosław Sobolewski.
2. Pro Pharma zapewnia sprawność techniczną serwisów Pro Pharma oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.
3. W ramach treści prezentowanych na stronie mogą znajdować się odnośniki i treści do programów partnerskich, w których uczestniczy Pro Pharma.

Korzystanie z usług i treści serwisów Pro Pharma
§4

Korzystanie z serwisów Pro Pharma jest podzielone na część bezpłatną oraz płatną. Dostęp do części płatnej następuje po wniesieniu stosowanej opłaty za pośrednictwem operatora opłat internetowych (payU.pl, dotpay.pl).

§5

1. Korzystanie z niektórych obszarów serwisów Pro Pharma jest uzależnione od rejestracji Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zarejestrować się wypełniając rzetelnymi danymi osobowymi formularz rejestracyjny.
2. Zakładając konto Użytkownik potwierdza iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu serwisów Pro Pharma, akceptuje jego treść, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób i dla celów określonych niniejszym Regulaminem.

§6

1. Udostępnione Użytkownikowi materiały ? teksty, grafiki, zdjęcia dźwięki, filmy i inne, jak również wybór i układ prezentowanych treści są chronione prawem autorskim.
2. Jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody Pro Pharma.

Ochrona danych osobowych
§7

1. Pro Pharma przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.
2. Dane Użytkownika wykorzystane zostaną w celu umożliwienia mu korzystania z informacji i usług serwisów Pro Pharma oraz w działaniach marketingowych takich jak: przekazywanie informacji o promocjach, konkursach, produktach i usługach oraz działaniach realizowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.
3. Wykorzystanie adresów IP Użytkowników nastąpi wyłącznie w celu usunięcia usterek w pracy serwera, analizy występujących naruszeń bezpieczeństwa, analizy statystycznej wykorzystania serwisów Pro Pharma.

§8

1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez Administratora, którym jest Pro Pharma
2. Użytkownik może wnieść zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

Postanowienia końcowe
§9

1. Pro Pharma. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie poprzez ich publikację na stronach portalu.
2. Wprowadzone przez Operatora zmiany nie obejmą postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.

Google+